Algemeen beleid inzake gegevensbescherming

 1. VOORSTELLING

Bij INSTITUUT BIOLINE weten we dat u om uw persoonlijke privacy geeft. In dit algemene privacybeleid (het “Beleid”) beschrijven we hoe we persoonsgegevens van u als klant van INSTITUUT BIOLINE (hierna “u”, “uw”, “gebruiker”) verzamelen en waarom we die verzamelen, wat we met uw persoonsgegevens doen, met wie we die delen, hoe we die beschermen en welke keuzes u kunt maken over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Dit beleid is van toepassing op al uw persoonlijke gegevens die worden verzameld en gebruikt, of die worden verwerkt door of namens INSTITUUT BIOLINE, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is georganiseerd en bestaat volgens de wetten van België met statutaire zetel op Ranstsesteenweg 154 2520 Ranst, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder nummer BE 0525 516 207 instituutbioline@pandora.be (hierna ” INSTITUUT BIOLINE “, “ons” of “wij”) in het kader van uw gebruik van onze website

Als u de bepalingen van dit beleid aanvaardt, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens op de in dit beleid beschreven wijze verwerken.

Aan het einde van dit beleid vindt u enkele definities van bepaalde sleutelbegrippen die in dit beleid worden gebruikt en die met een hoofdletter zijn geschreven (bijvoorbeeld Persoonsgegevens, Verwerking, Gegevensverwerker…).

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

INSTITUUT BIOLINE

Ranstsesteenweg 154
België

 1. WIE KUNT U CONTACTEREN VOOR VRAGEN OF VERZOEKEN? ONZE COÖRDINATOR VOOR GEGEVENSBESCHERMING – HET CONTACTPUNT VOOR GEGEVENSBESCHERMING

We hebben een gegevensbeschermingscoördinator aangesteld om uw vragen of verzoeken met betrekking tot dit beleid of uw persoonsgegevens (en de manier waarop we ze verwerken) te behandelen; bijvoorbeeld wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, zoals uw recht op toegang, rectificatie of beperking, overdraagbaarheid… (U wilt meer weten over de rechten die u hebt op uw persoonlijke gegevens? Lees meer in hoofdstuk 7).

 U kunt contact opnemen met de Data Protection Coordinator via het Data Protection Contact Point op:

–          

0496/80.17.38

We zullen ons best doen om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

 1. BELANGRIJKSTE PRINCIPES

Wij waarderen de aan ons toevertrouwde Persoonsgegevens en wij zetten ons in om uw Persoonsgegevens op een eerlijke, transparante en veilige manier te verwerken. De belangrijkste principes zijn de volgende:

 • Wettigheid: wij verzamelen uw Persoonsgegevens alleen op een eerlijke, rechtmatige en transparante manier.
 • Gegevensminimalisatie: wij beperken het verzamelen van uw Persoonsgegevens tot wat direct relevant en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Beperking van het doel: wij zullen uw Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, expliciete en legitieme doeleinden verzamelen en uw Persoonsgegevens niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.
 • Nauwkeurigheid: wij houden uw Persoonlijke Gegevens accuraat en up-to-date.
 • Gegevensbeveiliging en -bescherming: wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een passend niveau van gegevensbeveiliging en -bescherming te waarborgen met betrekking tot onder andere de aard van uw te beschermen persoonsgegevens. Dergelijke maatregelen voorzien in het voorkomen van ongeoorloofde bekendmaking of toegang, toevallige of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, of wijziging en elke andere onwettige vorm van Verwerking.
 • Toegang en rectificatie: wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met uw wettelijke rechten.
 • Bewaarbeperking: wij bewaren uw Persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Bescherming voor internationale doorgifte: wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens die buiten de EER worden doorgegeven, voldoende worden beschermd.
 • Waarborgen ten aanzien van derden: wij zullen ervoor zorgen dat de toegang tot en de overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met passende contractuele waarborgen.
 • Wettigheid van direct marketing en cookies: wanneer wij u promotiemateriaal sturen of cookies op uw computer plaatsen, zullen wij ervoor zorgen dat wij dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 1. GEGEVENSVERZAMELING: WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN OP WELKE WETTELIJKE GRONDEN?

Wanneer wij uw Persoonlijke Gegevens nodig hebben, zullen wij u altijd duidelijk informeren welke van uw Persoonlijke Gegevens wij verzamelen.

Houd er rekening mee dat in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden verwerkt als:

– u hebt ons uw toestemming gegeven voor de doeleinden van de Verwerking (zoals beschreven in de privacyverklaring met betrekking tot die specifieke Verwerking). Om twijfel te voorkomen, hebt u altijd het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken; of

– het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent; of

– het is wettelijk verplicht.

De diensten verzamelen specifiek informatie van u op verschillende punten, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende:

 • INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT

INSTITUUT BIOLINE verzamelt voornamelijk de informatie die u als klant aan (een van) de Diensten verstrekt, waaronder:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Land van verblijf

INSTITUUT BIOLINE zal alle informatie van u als klant vertrouwelijk behandelen en niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

We verhuren, verkopen of geven geen persoonlijke informatie vrij voor activiteiten die geen deel uitmaken van de Diensten.

 • CORRESPONDENTIE

Als u met ons correspondeert via e-mail, de postdienst of een andere vorm van communicatie, kunnen wij dergelijke correspondentie en de daarin opgenomen informatie bewaren en gebruiken om te reageren op uw vraag en/of u op de hoogte te stellen van nieuws of andere Service gerelateerde informatie. Belangrijk is dat e-mail- en postadresinformatie nooit wordt verkocht, gegeven of op andere wijze wordt gedeeld of bekendgemaakt aan derden, behalve zoals hierin beschreven.

 • INFORMATIE UIT ANDERE BRONNEN

We kunnen informatie over u ontvangen van andere bronnen, zoals onze agenten, verkopers, abonnees en serviceproviders, en van openbaar beschikbare bronnen. Bijvoorbeeld, social media, google etc..

 • URL- EN IP-ADRES

We verzamelen informatie over het gebruik van onze klanten en de navigatie van onze diensten. Deze informatie helpt ons om onze diensten beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze Services te beheren, trends te analyseren, bezoekersbewegingen bij te houden en brede demografische informatie te verzamelen die ons helpt bij het identificeren van de voorkeuren van bezoekers.

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen verwerken voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en wij zullen uw Persoonsgegevens niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Een dergelijk doel kan de verbetering van uw bezoek aan onze Website of App zijn, of het aanbieden van Diensten.

Het doel van elke Verwerking van uw Persoonsgegevens zal duidelijk worden gedefinieerd in de specifieke privacyverklaring met betrekking tot die specifieke Verwerking. Deze privacyverklaring zal toegankelijk zijn op bijvoorbeeld de Website, de App, in een elektronische nieuwsbrief, etc.).

 1. UW KEUZES EN RECHTEN (RECHTEN VAN DE BETROKKENEN)

Wij willen transparant zijn met u, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over hoe u wilt dat wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken.

7.1.      Uw rechten als betrokkene

 • Uw keuzes over hoe u gecontacteerd wilt worden

In deze context kunt u verschillende keuzes maken over hoe u door ons gecontacteerd wilt worden, via welk kanaal (bijvoorbeeld e-mail, mail, sociale media, telefoon…), met welk doel en hoe vaak, door de privacyinstelling op het betreffende apparaat aan te passen of uw gebruikers- of accountprofiel bij te werken of door de uitschrijfinstructies te volgen die in de communicatie zijn opgenomen.

Let op: als u geen keuze maakt, ontvangt u standaard onze promotie-uitingen met de normale frequentie van de betreffende publicatie.

 • Uw persoonlijke gegevens

U kunt altijd contact opnemen met de coördinator voor gegevensbescherming bij het Contactpunt (zie hoofdstuk 3 “Wie kan u contacteren in geval van vragen of verzoeken?”) om te weten te komen welke Persoonsgegevens wij hebben over u en over de oorsprong ervan. U hebt het recht om uw Persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een algemeen gebruikt, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat en om uw Persoonsgegevens door te geven aan elke derde partij van uw keuze.

 • Uw correcties

Als u een fout vindt in uw Persoonsgegevens of als u deze onvolledig of onjuist vindt, kunt u ook van ons eisen dat wij deze corrigeren of aanvullen.

 • Uw beperkingen

U heeft het recht om een beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens te vragen voor zover de wet dit toestaat. In de praktijk betekent de beperking op de Verwerking van Persoonsgegevens het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • Uw bezwaren

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (indien u dat wenst, kunt u ons ook aangeven via welk kanaal en hoe vaak u liever door ons gecontacteerd wilt worden) of tegen het delen van uw Persoonsgegevens met derden voor hetzelfde doel.

U kunt uw toestemming voor de verdere verwerking van de door u verstrekte Persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de Data Protection Coördinator van het Contactpunt (zie paragraaf 3 “Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken heeft”).

Bovendien kunt u van ons eisen dat wij uw gegevens wissen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of wanneer dit wettelijk verplicht is).

Ten slotte wordt u erop gewezen dat u het recht hebt om een klacht in te dienen tegen de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

 1. HOE HOUDT U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ACCURAAT EN UP-TO-DATE?

Het is belangrijk voor ons om een nauwkeurige en actuele administratie van uw persoonlijke gegevens bij te houden. Gelieve ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen of fouten in uw Persoonsgegevens door contact op te nemen met de Data Protection Coördinator op het Contactpunt (zie paragraaf 3 “Wie kunt u contacteren in geval van vragen of verzoeken?”). Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat eventuele onjuiste of verouderde Persoonsgegevens worden verwijderd of dienovereenkomstig worden aangepast.

 1. HOE KRIJGT U TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens die worden verwerkt en, indien uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, te verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw Persoonsgegevens.

Als u meer informatie wenst over uw privacyrechten of als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de coördinator voor gegevensbescherming bij het Contactpunt (zie paragraaf 3 “Wie kunt u contacteren in geval van vragen of verzoeken?”).

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de wet of voor de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken.

Voor informatie over hoe lang bepaalde Persoonsgegevens waarschijnlijk worden bewaard voordat ze uit onze systemen en databases worden verwijderd, kunt u contact opnemen met de coördinator voor gegevensbescherming bij het Contactpunt (zie paragraaf 3 “Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt”).

 1. KEEP UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden genomen tegen onwettige of ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw Persoonsgegevens, alsmede tegen onopzettelijk verlies of beschadiging van de integriteit van uw Persoonsgegevens.

We updaten en testen onze beveiligingstechnologie voortdurend. We beperken de toegang tot uw Persoonlijke Gegevens tot die werknemers die deze informatie nodig hebben om u voordelen of diensten te kunnen bieden. Daarnaast trainen we onze medewerkers over het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van de privacy en veiligheid van uw gegevens. Wij verbinden ons ertoe de nodige disciplinaire maatregelen te nemen om de privacyverantwoordelijkheden van onze medewerkers af te dwingen.

Uw Persoonsgegevens worden alleen door een derde Gegevensverwerker verwerkt als die Gegevensverwerker akkoord gaat met de naleving van die technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen.

Het handhaven van de beveiliging van gegevens betekent het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw Persoonlijke Gegevens:

(a)        Vertrouwelijkheid: wij zullen uw Persoonsgegevens beschermen tegen openbaarmaking aan derden.

(b)       Integriteit: wij zullen uw Persoonsgegevens beschermen tegen wijziging door onbevoegde derden.

(c)        Beschikbaarheid: wij zorgen ervoor dat geautoriseerde partijen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens wanneer dat nodig is.

 1. GEBRUIK VAN COOKIES, WEBBEACANS OF SOORTGELIJKE APPARATEN

Cookies zijn stukjes data die een website naar de harde schijf van een gebruiker stuurt om deze te bewaren. Web beacons zijn transparante pixelafbeeldingen die worden gebruikt bij het verzamelen van informatie over webgebruik, e-mailrespons en tracking.

De website maakt gebruik van cookies en webbakens om de functionaliteit op de website te verbeteren (bijv. gebruikers-ID en wachtwoordmeldingen) en om verkeersgegevens te verzamelen (bijv. welke pagina’s het meest populair zijn).

Deze cookies kunnen worden geleverd in de context van een eerste partij of een derde partij. INSTITUUT BIOLINE kan ook gebruik maken van cookies en webbakens in combinatie met e-mails die door INSTITUUT BIOLINE worden afgeleverd. Onze Website legt ook beperkte informatie vast (user-agent, HTTP-referrer, laatste door de gebruiker opgevraagde URL, client-side en server-side clickstream) over bezoeken aan onze Website; we kunnen deze informatie gebruiken om algemene verkeerspatronen te analyseren en om routinematig systeemonderhoud uit te voeren. U heeft veel keuzes met betrekking tot het beheer van cookies op uw computer. Alle belangrijke browsers staan u toe om cookies te blokkeren of te verwijderen van uw systeem. Om meer te weten te komen over uw vermogen om cookies en webbakens te beheren, kunt u de privacy-functies in uw browser raadplegen.

 1. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen, kunnen wij uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 1. a) Gemachtigd personeel van INSTITUUT BIOLINE;
 2. b) Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van INSTITUUT BIOLINE;
 3. d) Onze reclame-, marketing- en promotiebureaus: om ons te helpen de effectiviteit van onze reclamecampagnes en promoties te leveren en te analyseren;
 4. e) Zakelijke partners: vertrouwde bedrijven die uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken om u de door u gevraagde Dienst(en) te leveren en/of die u marketingmateriaal kunnen leveren (mits u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijk marketingmateriaal). We vragen dergelijke bedrijven om altijd te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dit beleid en om veel aandacht te besteden aan de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat INSTITUUT BIOLINE uw persoonsgegevens deelt;
 5. f) Dienstverleners: bedrijven die diensten verlenen voor of namens INSTITUUT BIOLINE, met het oog op het verlenen van dergelijke diensten. Zo kan INSTITUUT BIOLINE uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met:
 • externe aanbieders van IT-gerelateerde diensten;
 1. g) Andere partijen wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer dit nodig is om INSTITUUT BIOLINE te beschermen: INSTITUUT BIOLINE kan uw Persoonsgegevens delen met andere derden:

-om te  voldoen aan de wet, reglementaire verzoeken, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of juridische procedures;

-om de naleving van het beleid en de overeenkomsten van INSTITUUT BIOLINE te controleren of af te dwingen; en

-om      de rechten, eigendommen of veiligheid van INSTITUUT BIOLINE en/of haar klanten te beschermen;

 1. h) Andere partijen in verband met zakelijke transacties: INSTITUUT BIOLINE kan uw Persoonsgegevens delen met andere derden in het kader van een afstoting van alle of een deel van de activiteiten van Instituut bioline, of anderszins in verband met een fusie, consolidatie, wijziging van de zeggenschap, reorganisatie of liquidatie van alle of een deel van de activiteiten van Instituut bioline;
 2. i) Andere partijen met uw toestemming of op uw aanwijzing: INSTITUUT BIOLINE kan uw Persoonsgegevens met derden delen wanneer u toestemming geeft voor of vraagt om deze delen; en
 3. j) Elke andere derde partij die door INSTITUUT BIOLINE aan u wordt gecommuniceerd voordat uw Persoonsgegevens met die derde partij worden gedeeld.

Houd er rekening mee dat derde partijen als bedoeld onder c) tot en met j) hierboven – met name dienstverleners die producten en/of diensten aan u kunnen aanbieden via INSTITUUT BIOLINE hun diensten of via hun eigen kanalen – afzonderlijk Persoonsgegevens van u kunnen verzamelen. In dat geval zijn deze derden als enige verantwoordelijk voor de controle van dergelijke Persoonsgegevens en valt uw omgang met hen onder hun voorwaarden.

Van tijd tot tijd kunnen we samenwerken of afspraken maken met een andere partij om specifieke voordelen en/of diensten aan u als klant te leveren. Wij zullen dergelijke partners de informatie verstrekken die wij redelijkerwijs nodig achten om hen in staat te stellen dergelijke voordelen of diensten aan u te leveren. Als u geen marketingcommunicatie van onze partners of ons wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeur om niet te worden gecontacteerd kenbaar maken door een brief te sturen, te bellen of een e-mail te sturen naar de INSTITUUT BIOLINE huna administratiekantoren op de onderstaande contactgegevens om ons op de hoogte te stellen van uw voorkeur.

 1. ONTOEPASBAARHEID VAN PRIVACYVERKLARINGEN VAN GELINKTE WEBSITES OF ANDERE DERDEN

Dit beleid heeft alleen betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens door INSTITUUT BIOLINE. Aangezien de Diensten links naar andere websites bevatten, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het misbruik van Persoonsgegevens door deze websites. We raden u aan om u ervan bewust te zijn dat wanneer u naar een andere website gaat, u hun privacyverklaring zorgvuldig moet lezen.

 1. JURIDISCHE INFORMATIE

De vereisten van dit beleid vormen een aanvulling op en vervangen geen andere vereisten die bestaan onder de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. In het geval van tegenstrijdigheid tussen wat in dit Beleid is geschreven en de vereisten in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zal de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorrang hebben.

Door gebruik te maken van (een van) de Diensten gaat u akkoord met de voorwaarden die in dit Beleid zijn opgenomen en/of met enige andere overeenkomst die wij eventueel met u hebben. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, moet u geen gebruik maken van een van de diensten.

U gaat ermee akkoord dat elk geschil over privacy of de voorwaarden in dit beleid, of enige andere overeenkomst die we met u hebben, zal worden beheerst door de wetten van Zwitserland. Elk geschil met betrekking tot dit Beleid of de Website zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen.

Aangezien onze organisatie, onze klanten en onze voordelen van tijd tot tijd veranderen, wordt verwacht dat dit beleid ook zal veranderen. Wij behouden ons het recht voor om het Beleid te allen tijde te wijzigen, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u, anders dan het plaatsen van het gewijzigde Beleid op de Website en in de App. Wij kunnen periodieke herinneringen aan onze kennisgevingen en voorwaarden per e-mail sturen en zullen klanten van INSTITUUT BIOLINE e-mailen over materiële wijzigingen, maar u dient onze Website regelmatig te controleren om het huidige Beleid dat van kracht is en eventuele wijzigingen in het Beleid te zien. De bepalingen hierin vervangen alle eerdere kennisgevingen of verklaringen met betrekking tot ons privacybeleid.

 1. CONTACT

Als u vragen, problemen of klachten hebt over ons beleid, of als u zich zorgen maakt over de privacy bij Instituut bioline of het gebruik van de diensten in het algemeen, of om uw rechten uit te oefenen, zoals uw recht op toegang, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid…, kunt u in het kader van dit beleid contact opnemen met de coördinator voor gegevensbescherming op het Contactpunt (zie sectie 3 “Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of verzoeken hebt?”).

 1. DEFINITIES

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:

(a)        Contactpunt: het contactpunt waar u uw vragen, verzoeken of klachten over dit beleid en/of (de verwerking van) uw Persoonsgegevens kunt richten aan de coördinator voor gegevensbescherming.

 1. b) Gegevensverwerker: de organisatie die bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Concreet betekent dit INSTITUUT BIOLINE.
 2. c) Gegevensverwerker: de persoon of organisatie die uw persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking.

(d)       Coördinator gegevensbescherming: de persoon die door INSTITUUT BIOLINE in het desbetreffende rechtsgebied is aangesteld om uw vragen en verzoeken te behandelen.

 1. e) EER: de Europese Economische Ruimte (= lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

(f)        Persoonsgegevens zijn alle gegevens die rechtstreeks op u betrekking hebben of die uw identificatie mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeninggegevens, (geo-)locatie, enz.

(g)        Verwerken/verwerken/verwerken betekent het verzamelen van, de toegang tot en alle vormen van gebruik van uw Persoonsgegevens.

 1. 21. UPDATES

Het Privacybeleid werd laatst aangepast op 03/03/2021. INSTITUUT BIOLINE